Mieczysław Gil nie żyje
29/09/2022
Stanowisko Strony Związkowej ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w 2023 roku z dnia 12 października br.
17/10/2022

Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji 27.09.2022

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland oraz Organizacje Związkowe uzgodnili porozumienie regulujące sprawy pracownicze w
okresie zmiennej i wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych sytuacji produkcyjnej, której efektem są ograniczenia produkcji.
W Porozumieniu Pracodawca potwierdził, że będzie dążył do utrzymania zdolności produkcyjnych części surowcowej w Dąbrowie
Górniczej, w tym do utrzymania pracy dwóch wielkich pieców, dodając jednocześnie, że ponowne uruchomienie wielkiego
pieca nr 3 (WP3) nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia zatrzymywania WP2 w roku 2023 do planowanego remontu.
Porozumienie zawiera także gwarancje, że wstrzymanie pracy WP3 nie będzie stanowiło podstawy do zwolnień pracowników.
Zgodnie z Porozumieniem pracownicy będą mogli być kierowani na tzw. „postojowe”. Przed skierowaniem na „postojowe”
uprzednio będą stosowane: maksymalizacja szkoleń, urlopów zaległych i bieżących niezaplanowanych do końca roku oraz wykorzystywanie
dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako w6 oraz wn i wś.
W przypadku wystąpienia takiej możliwości pracownicy będą mogli być także zatrudniani na innym, stanowisku pracy, a koszt
ewentualnego przekwalifikowania poniesie Spółka.
Przypominamy, że w okresie przebywania na „postojowym” pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy zasadniczej.