1. zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,

 3. dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 4. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,

 5. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

 6. wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,

 7. szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,

8. kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,

9. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,

10. umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,

11. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka,

12. ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji,

 13. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,

14. reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym,

15. podejmowanie działań na rzecz ubezpieczania członków Związku.