Autobus 742 z Wzgórz do Kombinatu
12/07/2023
Minister Andrzej Adamczyk z wizytą w KRH Solidarność
19/07/2023

Związki Zawodowe wystąpiły z wnioskiem wypłacenia nagrody wyrównawczo – inflacyjnej. 5 lipca.

W pierwszym tygodniu lipca (5.07.2023) największe związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły do Prezesa Zarządu AMP S.A. Sanjay’a Samaddara z postulatem wypłacenia pracownikom Spółki nagrody wyrównawczo-inflacyjnej, analogicznie jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

Pismo do Prezesa Zarządu AMP S.A. Sanjay Samaddara w sprawie wypłacenia nagrody wyrównawczo-inflacyjnej Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 roku.

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. podpisane pod niniejszym pismem występują z wnioskiem o wypłacenie Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 roku nagrody wyrównawczo-inflacyjnej łagodzącej skutki pogarszającej się sytuacji rynkowej w Polsce w wysokości 3.000 złotych dla każdego pracownika Spółki na zasadach i w terminie uzgodnionym przez Strony.

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, iż w sytuacji już bardzo wysokich kosztów utrzymania rodzin pracowniczych związanych m.in. z wysokimi kosztami podstawowych artykułów tj. żywność, energia, nadal występującej na bardzo wysokim poziomie inflacji oraz rekordowego wręcz spadku wartości realnej wynagrodzeń, dodatkowe wsparcie załogi jest niezbędne.

Ponadto zwracamy uwagę, iż od 1 lipca br. po raz drugi w tym roku nastąpił wzrost minimalnej płacy za wynagrodzenie, co z kolei przy braku kolejnych podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. powoduje zbliżenie wynagrodzeń załogi do najniższej krajowej. Wynagrodzenie za pracę to podstawowy czynnik, który jest brany pod uwagę przy ocenie pracodawcy, a mało atrakcyjna płaca, przekłada się na postrzeganie ArcelorMittal Poland S.A. jako mało atrakcyjnego pracodawcę zarówno przez samych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów do pracy.

Zwracamy uwagę, że wzrost płacy minimalnej w 2023 r. w sumie wynosi 19,6% i jest znacznie wyższy aniżeli tegoroczne podwyżki wynagrodzeń. Przypominamy również, iż w trudnej sytuacji pandemii oraz stanu zagrożenia pandemicznego nasza załoga przy okrojonych wielkościach kadrowych stanęła na wysokości zadania i wypracowała dla pracodawcy znaczne zyski. Teraz, w tak trudnym dla rodzin pracowniczych momencie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej – oczekuje wzajemności.

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisane pod niniejszym pismem deklarując gotowość do rozmów występują o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji celem jak najszybszego ustalenia zasad i terminu wypłaty nagrody wyrównawczo-inflacyjnej mającej złagodzić pracownikom skutki obecnej sytuacji rynkowej.